Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

faq

často kladené dotazy

Proč bychom měli uvažovat o sebehodnocení organizace?

Jak bychom měli začít se sebehodnocením organizace?

Proč bychom měli uvažovat o procesním řízení organizace?

 

Proč bychom měli uvažovat o sebehodnocení organizace?

Konkurenční prostředí v naší společnosti sílí v každém oboru a nevyhýbá se ani zájmovému a neformálnímu vzdělávání. Chce-li Vaše organizace v tomto prostředí nejen uspět, ale udržet se, musí hledat nové prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout. Proto je třeba prostřednictvím sebehodnocení porozumět své vlastní organizaci, potřebám a kompetencím svých pracovníků, nabízeným službám a klientům.

Odmítnutí a negativní postoje k nástrojům sebehodnocení jsou právem každé organizace. Jejich vedení si pak ale musí uvědomit i důsledky tohoto postoje. Musí být připraveno vysvětlit důvody případné stagnace, snižování počtu klientů nebo klesajícího zájmu veřejnosti.  Na závěr můžeme konstatovat, že proces sebehodnocení není pouze otázkou znalostí (ty lze nastudovat), ale především problémem motivace, vůle a projevu vůdcovství vedoucích pracovníků organizace.

 

Jak bychom měli začít se sebehodnocením organizace?

Bude záležet na vás. Nejhorší a nejdelší cestu absolvujete, když si pořídíte příručku a vrhnete se do sebehodnocení po hlavě sami. Tento směr vás svede z cesty, zabloudíte a většinou obtížně se budete doslova vymotávat. Navíc, odradíte vlastní pracovníky! Lepší, vyzkoušené a potvrzené řešení volí vedoucí organizace s využitím online systému OLINA, který je přímo zaměřený na oblast zájmového a neformálního vzdělávání. Systém vás procesem sebehodnocení organizace provede prostřednictvím nástrojů, jako je Interní audit, model CAF, Procesní analýza či systém hodnocení kompetencí pracovníků. V případě, že si nebudete vědět rady, můžete se obrátit na pracovníky projektu K2, kteří vám rádi poradí.

 

Proč bychom měli uvažovat o procesním řízení organizace?

Mnoho organizací zájmového a neformálního vzdělávání je řízeno tzv. funkčním přístupem k řízení, jehož hlavním znakem je dělení práce mezi sekce (oddělení, útvary) členěné na základě jejich odborností. Na toto členění navazuje organizační struktura, která je založená na sekcích, kdy určité sekce vykonávají dílčí činnosti nějakého procesu. Nevýhodou tohoto přístupu řízení organizace je provádění duplicitních činností, informační šum, nejednoznačné přiřazení odpovědnosti a kompetencí pracovníků z hlediska výsledku jako celku, neznalost návazností  na jednotlivé činnosti ze  strany pracovníků atd.

Přechod organizací k procesnímu řízení může být zdlouhavý a složitý proces, při kterém Vám může pomoci online systém OLINA. Cílem procesního řízení je rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky klientů. V rámci procesního řízení se jednoznačně definuje pracovní postup jako sled činností napříč organizací, pro každý proces se definují vstupy, výstupy, zdroje, odpovědnost pracovníků, nastavení systému měření výkonnosti procesu a každý proces se vyhodnocuje tak, aby byla dodržována kvalita výsledných výstupů.

Nyní je jen na vás, jak se rozhodnete.

Více informací: GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a Roman HORÁK. Procesní řízení ve veřejném sektoru: teoretická východiska a praktické příklady. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, v, 266 s. ISBN 978-80-251-1987-7.