Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Školení konzultantů zaměřené na Interní audit

Čtyři organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání se ve dnech 5 –6. května 2014 zúčastnily školení konzultantů zavádění nástrojů řízení kvality zaměřeného na nástroj Interní audit. 

Těmto dnům předcházelo školení zaměřené na úvod do problematiky řízení kvality a procesní analýzy, kterého se společně s těmito čtyřmi organizacemi účastnilo dalších pět organizací, jež následně prošly školením zaměřeným na model CAF.

Školení se uskutečnilo v inspirativních prostorách Hub s. r. o., Praha 5.

Jeho cílem bylo zprostředkovat účastníkům základní znalosti systému řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Naučit je pracovat s nástroji určenými k řízení kvality v organizaci s využitím on-line systému OLINA (www.olina.ka2.cz). Zkušení lektoři seznamovali účastníky s problematikou sebehodnocení organizace a jejích pracovníků prostřednictvím nástrojů Procesní analýza, Interní audit a systému měření a rozvoje klíčových kompetencí. Všechny tyto nástroje jsou součástí systému OLINA.

Pilotáž potrvá do konce roku 2014. Výsledky získané z pilotáže využijeme k úpravě systému OLINA tak, aby byl ve své finální podobě přínosem v běžné praxi organizací, které mají zájem pracovat na zvyšování kvality svého řízení a poskytovaných služeb.

Všem zúčastněným osobám bychom rádi poděkovali za jejich účast.

Hezké dny přejí

Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01