Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

III. etapa pilotního ověřování Studia pedagogiky v rámci projektu K2 vrcholí...

Klíčová aktivita Studium pedagogiky volného času se blíží k ukončení své III. etapy realizace, v jejímž rámci se uskutečnilo 86 kurzů Studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Nyní probíhají odborné testy z pedagogiky a psychologie, studenti realizují připravené pedagogické lekce, aby pak z jejich výsledků mohli zpracovat Závěrečné práce. Etapa bude končit v měsíci srpnu.  A co nás ještě čeká do konce roku 2014?

Současně s realizací IV. etapy pilotního ověřování dalších 38 studijních skupin máme připraveny i další odborné kurzy pro lektory, kteří se statečně pustili do úkolu, lektorsky vést Studium pedagogiky v projektu K2.  Pro plánovaných 8 seminářů máme připravená tato témata:

EFEKTIVNÍ TECHNIKY VYHODNOCOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ PRÁCE – 16 hodin

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj uvědomění si důležitosti vyhodnocování pedagogické práce a na seznámení s metodami a technikami, které pedagog k tomuto vyhodnocování může volit. Cílem je představit reflexi jako jednu z efektivních cest při evaluaci pedagogického procesu. V průběhu kurzu účastníci získají nejen základní informace k vedení reflexe, ale zároveň možnost efektivního tréninku získaných kompetencí

PEDAGOGICKÝ PROCES – 16 hodin

Účastníci si zážitkovou formu projdou připraveným zážitkovým programem, v následné pedagogické reflexi jsou pojmenována jednotlivá témata, která představují komplexní pedagogický proces. Kurz je zaměřen na uvědomění si komplexnosti pedagogické práce. Vede účastníky k poznání, že efektivní pedagogickou práci je potřeba plánovat, naplánované aktivity realizovat a vyhodnocovat jejich průběh i výsledek.

PRÁCE S PEDAGOGICKÝM CÍLEM – 8 hodin

Kurz je zaměřen na pojmenování základní kategorie pedagogické práce – pedagogický cíl. Účastníci si uvědomí, na základě čeho stanovují cíle své pedagogické práce, seznámí se s druhy cílů. Účastníci budou posíleni v dovednosti formulovat cíle své pedagogické práce, a to nejen cíle odbornéh, ale také cíle vedoucí k rozvoji tzv. měkkých kompetencí. Kurz je zaměřen na seznámení se se souborem kompetencí, které je možné cíleně při pedagogické práci u žáků rozvíjet. Účastníci si uvědomí propojení a souvislosti pedagogických cílů s výstupy – rozvíjenými kompetencemi, naučí se výstupy z cílené pedagogické práce správně formulovat a předávat studentům. Důraz bude kladen na uvědomění si nutnosti hodnocení naplňování cílů pedagogické práce, na participaci účastníků vzdělávacího procesu na naplňování i vyhodnocování cílů a na získání praktických technik a metod evaluace pedagogických cílů.

VEDENÍ A HODNOCENÍ ZÁVEREČNÝCH PRACÍ v rámci Studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – 8 hodin

Účastníci se seznámí se základní strukturou závěrečných prací ve Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost s nutností dodržování formálních náležitostí u závěrečných prací. Dále budou účastníci seznámeni s prací se zdroji, včetně způsobu a zásad jejich citace dle normy ČSN ISO 690, s tím, jaká je role lektora při plánování závěrečné práce, jak správně vést při hledání vhodného námětu Závěrečné práce, formulování cíle a výběru vhodných aktivit k jejich naplnění. Seznámí se s různými možnostmi konzultací závěrečné práce a s formou evaluace a zpracování hodnocení realizované pedagogické lekce a s rizikovými situacemi při hodnocení práce studentů. Prakticky si vyzkouší metodu sdělování konstruktivní kritiky.

Připravené semináře nabízejí jako podporu zkušenosti lektorů, kteří dlouhodobě lektorují Studium pedagogiky pro interní zaměstnance SVČ a DDM, otevření dialogu o získaných zkušenostech v proběhlých třech etapách realizace projektu K2 a společné hledání odpovědí na otázky, které se k nabízeným tématům váží.

Vlasta Faiferlíková, garantka SPVČ