Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Kreativní pedagogický proces

Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídající za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, byly připraveny čtyři semináře, jež byly následně akreditovány v systému DVPP MŠMT. Jedním z těchto akreditovaných seminářů byl seminář nazvaný Pedagogický proces. 

První seminář s tímto názvem proběhl ve dnech 20. – 21. listopadu 2014 a druhý 1. – 2. prosince 2014.

Seminář lektorsky vedla Mgr. Bára Polívková spolu s Bc. Vlastou Faiferlíkovou. Hlavním záměrem tohoto semináře bylo seznámit pracovníky zodpovídající za vzdělávací proces ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání s nejdůležitějšími tématy pedagogického procesu.

Účastníci obou seminářů si nejprve prožili sami zážitkový pedagogický proces, konkrétně pedagogickým projektem, jehož výstupem bylo pořízení audionahrávky. V druhé části semináře účastníci reflektovali prožitý proces z pedagogického hlediska a hledali problémová témata, na která narážejí při vzdělávání pedagogů vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost.

Prostřednictvím skupinové diskuze a sdílení názorů a nápadů pak účastníci semináře dospěli k návrhům řešení těchto problémových témat v rámci vlastní výuky. Atmosféra obou seminářů byla velmi příjemná a přátelská. Díky využití zážitkové pedagogiky a projektové metody v rámci semináře bylo setkání nejen přínosem pro lektorskou praxi účastníků, ale také prostorem pro relaxaci a vzájemné sdílení.

Bára Polívková, garantka SPVČ