Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Podpora mentorů formou dalšího vzdělávání

flip Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, byly připraveny čtyři semináře a tyto semináře byly následně akreditovány v systému DVPP MŠMT.  V pondělí 6. října 2014 se proto uskutečnil historicky první seminář v rámci rozvoje mentorů – pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Seminář se jmenoval„Vedení závěrečných prací“. Sešlo se 12 účastníků, kteří vytvořili společně s lektory příjemné klima. Seminář probíhal v aktivním dialogu, kdy jednotliví mentoři mohli sdílet společné zkušenosti.

Seminář vedly lektorky paní Bc. Vlasta Faiferlíková a Mgr. Petra Bláhová. Zaměřily se na to, aby účastníci prohloubili svoji schopnost lektorsky vést pracovníky zodpovídající za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, napomoci jim pochopit podstatu konstruktivistické pedagogiky a pochopit, jak má vypadat závěrečná práce účastníka SPVČ, která odpovídá standardům a odráží vědomé pedagogické principy promítající se do praxe účastníka studia. Zároveň se lektorky snažily najít společně s mentory možné způsoby, jak ušetřit energii při mentorování závěrečných prací účastníků kurzů SPVČ.

Kromě hlavního tématu – „Vedení závěrečných prací“ –  byl v rámci semináře vytvořen prostor pro upřesnění a ujasnění dalších pojmů z oblasti pedagogiky a psychologie, ať už šlo o pojmenování a rozlišení transmisivní a konstruktivistické pedagogiky, či pochopení základních lektorských dovedností apod. Výstupem ze společně stráveného času byl přehled podpůrných zásad, vedoucích k úspěšnému vytvoření kvalitní závěrečné práce v rámci SPVČ. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vlasta Faiferlíková a Mgr. Petra Bláhová

garantky Studia pedagogiky volného času