Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Témata dalších školení pro mentory

Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, byly připraveny čtyři semináře, kladoucí si za cíl zkvalitnit práci mentorů, a tyto semináře byly následně akreditovány v systému DVPP MŠMT. Mentoři se na podzim a v zimě 2014 budou moci účastnit dalšího vzdělávání v oblasti prohlubování odborné kvalifikace (v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků), akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.  Kurzy budou zaměřeny na nosná a stěžejní pedagogická témata, která mentorům mohou napomoci při vzdělávacím procesu pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.  Semináře proběhnou ve vzájemném dialogu, využijí individuální zkušenosti každého účastníka a zároveň budou vedeny zkušenými lektory, kteří pomohou účastníkům pochopit často nejasná témata, a hlavně napomohou účastníkům aplikovat práci s těmito tématy do lektorské praxe. V další části článku najdete jednotlivá témata, kterých se v rámci rozvojových školeních dotkneme.

Jedním z hlavních a důležitých témat těchto rozvojových školení je vedení závěrečných prací studentů SPVČ. První seminář na toto téma proběhl na začátku října a další proběhne 29. 10. 2014. Přihlásit se na tento seminář můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1348. Oba semináře vedou zkušené lektorky a také garantky SPVČ v rámci projektu K2 – Bc. Vlasta Faiferlíková a Mgr. Petra Bláhová. Více o tématu semináře popisujeme v předchozím článku.

Dalším tématem plánovaných seminářů je seznámení s efektivními technikami vyhodnocování pedagogické práce. Tento seminář povede Mgr. Renata Vordová ve spolupráci s Mgr. Vlastou Faiferlíkovou. Povedou účastníky k pochopení důležitosti vědomého pedagogického přístupu a následného vyhodnocení pedagogického dopadu na cílovou skupinu. Účastníci si v modelových situacích vyzkouší různé efektivní techniky vyhodnocování pedagogické práce. Seminář bude interaktivní, vedený formou dialogu, ale také zážitkového učení, takže kromě nesporného pedagogického účinku přinese i prostor k relaxaci a uvolnění. Setkání proběhne 31. 10. – 1. 11. 2014. Přihlásit se můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1354

Jedním z nejdůležitějších témat plánovaných seminářů je téma „Práce s pedagogickým cílem“. Není možné pracovat vědomě s lidmi bez toho, abychom věděli, čeho chceme plánovanými aktivitami dosáhnout. V dnešní době se neustále vytvářejí různé strategie, plánuje se, vytyčují se cíle apod. Často však zůstává pouze u slov, a podstata vědomého a cíleného pedagogického procesu zůstává nedotčena. V tomto rozvojovém semináři si účastníci osvojí jednoduchý způsob, jak stanovit základní cíle pedagogické činnosti, jak rozlišit odborné a sociální cíle, uvědomí si důležitost začlenění sociálních cílů do každodenní pedagogické praxe a propojí stanovování cílů a vyhodnocení pedagogické činnosti. Seminář povede Mgr. Bára Polívková a Bc. Vlasta Faiferlíková. Proběhne  6. 11. 2014. Přihlásit se můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1346.

Název dalšího rozvojového semináře je trochu obecný: Pedagogický proces. Proběhne 20. 11. až 21. 11. 2014 a povede ho Mgr. Bára Polívková a Bc. Vlasta Faiferlíková. V rámci semináře účastníci projdou modelovým pedagogickým procesem a díky osobní účastnické zkušenosti sami definují a rozklíčují jednotlivé fáze pedagogického procesu. Pomůže jim to pochopit podstatu vědomé pedagogiky a usnadní jim to vlastní lektorskou činnost. Zároveň seminář nabídne prostor pro relaxaci a sdílení lektorských zkušeností. Přihlásit se můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1351. Další seminář nazvaný Pedagogický proces se uskuteční 1. 12. –  2. 12. 2014 a přihlásit se na něj můžete zde: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1352.

Budeme se těšit, že právě Vy, mentoři, kteří zodpovídáte za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, se těchto seminářů zúčastníte. Cílem této aktivity je zkvalitňovat mentoringovou podporu pedagogů vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost, tzn. nám jde o to, aby absolventy SPVČ školili schopní a erudovaní mentoři a lektoři, kteří se nejen orientují v teoretických pedagogických pojmech, ale také dokážou tyto pojmy aplikovat do své mentorské a lektorské praxe. Národní institut pro další vzdělávání bude spolupracovat jen s těmi mentory/lektory, kteří tyto odborné a praktické kvality prokážou a budou aktivní při svém dalším profesním vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bára Polívková, garantka SPVČ