Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Informace z neziskovek – rozvíjíme kompetence pro život III

  Veřejná zakázka na realizaci vzdělávacího programu se skládá ze 17 částí a vzdělávací akce s různým zaměřením byly zahájeny v červnu 2013. V současné době akce právě probíhají a jejich realizace bude ukončena v měsíci říjnu 2013. Vzdělávací akce obsahují dva moduly: 1) Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí a 2) Sebeevaluace. Školitelé těchto vzdělávacích programů (zástupci neziskových organizací z různých částí ČR) jsou řádně proškoleni a připraveni k realizaci, k šíření informací. Prostřednictvím metod typických pro neformální výchovu a vzdělávání předávají své znalosti, dovednosti a zkušenosti dalším pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží. A jak to vidí organizátoři? Prosím, čtěte dál ...

V rámci vzdělávacího programu „Tvorba vzdělávacího programu na základě kompetenčního přístupu a jeho vyhodnocení“ proběhl ve dnech 6. až 9. června 2013 v okolí radíkovské pevnosti u Olomouce seminář s názvem „Fenomén hry v oblasti outdoorových aktivit“. Seminářem provázeli lektoři občanského sdružení Tern outdoor Olomouc a společně s pozvanými hosty vytvořili zajímavý a inspirativní program, který byl zaměřen na pracovníky neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti outdooru.

 

Program akce využíval takzvaných „outdoorových“ programů, tedy programů realizovaných v přírodě za použití pedagogického přístupu známého jako „zážitková pedagogika“. Účastníci se dozvěděli o základních teoretických konceptech v oblasti zážitkové pedagogiky a výchovy v přírodě, kdy byly účastníkům vysvětleny pojmy jako prožitek, zážitek, zkušenost, skupinová dynamika, zóna komfortu, stav plynutí – tzv. flow efekt, dramaturgie, teorie hry a další, jež jako takové úzce souvisejí i s populární oblastí her, které celé školení provázely. Prakticky byli účastníci školení zapojeni do různých typů programů, jako jsou krátké aktivity typu icebreakers neboli prolamovače ledů, strategické hry, dynamics často označované jako problém solvings, komunikační hry a případové studie, kterými je možné velice přirozeně rozvíjet zvolené klíčové kompetence účastníků. Každý programový blok byl následně evaluován lektory, tak se seznámili s různými nástroji evaluace a sebeevaluace. Je nutné upozornit, že zvolená metoda zážitkové pedagogiky využívá k rozvoji osobnosti (a již zmíněných klíčových kompetencí) programy, aktivity a hry ne jako cíl, ale jako prostředek. To znamená, že aktivity samotné jsou pouze prostředkem k dosažení dopředu stanovených výchovně-vzdělávacích cílů.

Obsahem semináře byl rozvoj klíčových kompetencí účastníků a jejich seznámení s pojmy evaluace, zpětná vazba, tvorba dramaturgie akce a jejich praktickým využitím v organizaci. K naplnění těchto cílů jsme použili vhodně zvolené programové prostředky, které plně respektovaly účastnickou skupinu, její dynamiku a úroveň kompetencí každého z členů skupiny tak, aby došlo k přirozenému transferu prožitých zkušeností ze hry, k jejich následnému zvnitřnění a transferu do reálného života.

 

V jednotlivých blocích školení si v rámci evaluace a sebeevaluace účastníci měli možnost prakticky vyzkoušet různé typy evaluace a zpětné vazby, která je důležitou součástí programů zážitkové pedagogiky a výchovy v přírodě.

V oblasti her byl kladen důraz nejenom na teoretické aspekty hry a typy her, ale i na důležitost motivace při hrách, jednotlivé fáze her, přístupy v uvádění her a vyhodnocování her samotných.

Důležitým tématem byla i samotná příprava akce, cílování, které musí samotné realizaci předcházet. Tvorba programu je v oblasti zážitkové pedagogiky známá pod pojmem dramaturgie. Účastníci se seznámili se základními pojmy v oblasti teoretické a praktické dramaturgie. Důraz byl kladen na otázku cílování akce vzhledem ke specifikům dané účastnické skupiny a respektováním základních dramaturgických principů při přípravě a realizaci programů. K efektivnímu pochopení byly v této části využity také případové studie konkrétních programů.

 

„Hra nás přivádí k lepšímu poznání sama sebe a svých dosud utajených schopností, pomáhá odbourávat nejrůznější bariéry,  a tak ovlivňuje psychickou odolnost, sebevědomí a sebedůvěru. Hra – navíc – může zvýšit onu ‚přidanou hodnotu‘ a vyvolat ekonomické důsledky tím, že napomáhá rozvoji složek osobnosti užitečných pro profesionální sféru.“

                                                                                                                                   (Ota Holec)

Ondřej Chmela