Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Na vlastní kůži – Neformální vzdělávání a rozvoj kompetencí

Relaizaci prvního vzdělávacího modulu Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí zaměřeného na oblast neformálního vzdělávání vám přiblíží následující řádky.

V prostorách brněnských učeben společnosti Everesta, s. r. o., se poslední srpnový víkend (30.–31. 8. 2014) konal první modul vzdělávacího programu pod záštitou Národního institutu pro další vzdělávání v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 – Neformální vzdělávání a rozvoj kompetencí. Druhý modul vzdělávací aktivity proběhne od 11. 10. do 12. 10. 2014 opět v našich učebnách v Brně. Tento počin má za cíl zefektivnit činnosti v rámci neformálního vzdělávání a jedná se o krok vpřed směrem k podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání.

Společnosti Everesta bylo Národním institutem pro další vzdělávání svěřeno téma Neformální vzdělávání a rozvoj kompetencí. V rámci přípravy jsme si vytyčili priority a cíle, kterých chceme naším kurzem dosáhnout.

Hlavními tématy tohoto kurzu bylo využití kompetenčního přístupu v neformálním vzdělávání, rozvoj pedagogických dovedností a prohloubení znalostí v oblasti psychologie účastníků. Dle stanovených cílů, priorit a učební látky jsme stanovili harmonogram kurzu, který zahrnuje jak praktický, tak i teoretický rámec výše zmiňované problematiky. Konkrétně si účastníci sami vyzkoušeli, jak vhodnou volbou a úpravou aktivit mohou být při neformálním vzděláváním rozvíjeny konkrétní, předem stanovené měkké kompetence.
S teoretickým rámcem problematiky byli účastníci seznámeni na prvním modulu vzdělávacího programu. Výklad teorie v první části byl však také doplněn praktickými příklady komunikace, kooperace a vysvětlení procesu přesného zacílení aktivit na rozvoj kompetencí.
Následující, druhý modul bude zaměřen převážně na to, jak získané vědomosti co nejlépe aplikovat v praxi a vyhodnotit jejich efektivitu.

Příprava druhého modulu je závislá na zpětné vazbě od účastníků kurzů. Ohlasy na první modul byly veskrze pozitivní. Těšíme se na pokračování druhého modulu a na zkušební výukovou lekci, kterou si účastníci připraví, přednesou přítomným v učebně, a získají tak cennou zpětnou vazbu ke své lektorské práci.

Bc. Michaela Tomancová, DiS., září 2014