Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Přínos neformálního vzdělávání

Na konferenci v březnu 2013 vystoupili i zástupci IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Jak vidí přínos neformálního vzdělávání? Prosím, čtěte níže.

Mladí ľudia si v rámci formálneho vzdelávania najmä v školách osvojujú množstvo vedomostí, no často majú oveľa menej priestoru na rozvoj zručností, schopností a postojov, nevyhnutných pre úspešné uplatnenie v zamestnaní či ďalšom živote. Tento priestor poskytuje práve neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, ktorého rozvoju sa venuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dôležitou súčasťou neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou sú akreditované vzdelávacie programy. Kvalitu akreditovaných vzdelávacích programov garantuje Akreditačná komisia pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadená na základe Zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008 Z. z. V súčasnosti ponúka vyše 20 organizácií 58 akreditovaných vzdelávacích programov.

Na podporu rozvoja zručností mladých ľudí vznikol aj národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Primárnou cieľovou skupinou projektu KomPrax, sú mladí ľudia, ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov a svoje okolie. Projekt obsahuje akreditované 3 základné vzdelávacie programy, ktorých by sa malo zúčastniť celkovo okolo 11 000 účastníkov od 15 rokov. Výnimočnosťou KomPraxu je, že každý účastník v rámci vzdelávania realizuje svoj vlastný projekt (príprava, realizácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu), čím si všetky získavané poznatky, zručnosti i postoje overí aj v praxi. Na samotnú realizáciu projektu účastníkovi vzdelávania poskytneme príspevok do výšky 200€.

Ďalším významným smerovaním projektu je podpora uznávania neformálneho vzdelávania pri práci s mládežou najmä u zamestnávateľov, zástupcov formálneho vzdelávania a inštitúciách pracujúcimi s mládežou. Preto každá firma, či škola, ktorá si uvedomuje prínos kvalitných zamestnancov či študentov pre rozvoj svojej činnosti a dobrého mena, má možnosť prihlásiť sa k Deklarácii uznania prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a tým sa pridať k významným inštitúciám zohľadňujúcim zručnosti, ktoré mladí ľudia takýmto spôsobom nadobúdajú.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte alebo navštívte adresy:

Andrej Dudáč, andrej.dudac@iuventa.sk

www.iuventa.sk

www.komprax.sk