Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Uznávání neformálního vzdělávání

Cesta k uznávání neformálního vzdělávání v celé své šíři je do jisté míry na počátku. V rámci našeho projektu si uvědomujeme, že pro úspěch celého procesu musíme k uznávání přistupovat na několika úrovních. 

 

Výchova a vzdělávání tvořily v historii základ poznání, a tudíž i pokroku. Zajištění přístupu ke vzdělávání je jedním z možných prostředků řešení problémů ve společnosti a dosažení prosperity. 

Do procesu celoživotního učení se zapojuje celá řada aktérů. Ač odpovědnost za stanovování priorit a koncepce celoživotního učení je stále na centrální úrovni, rozvoj celoživotního učení stojí nyní především na partnerství státu, zaměstnavatelů a vzdělavatelů, ať již pocházejí z firemního či občanského sektoru.

Spolupráce mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery je velmi důležitá z hlediska slaďování koncepce vzdělávání a potřeb trhu práce.

Cesta k uznávání neformálního vzdělávání v celé své šíři je do jisté míry na počátku. V rámci našeho projektu si uvědomujeme, že pro úspěch celého procesu musíme k uznávání přistupovat na několika úrovních.

Z obecného hlediska se nám jedná o uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání, tj. (nejen) dobrovolné činnosti, jakou je práce s dětmi a mládeží ve volném čase, dále jde také o uznání ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů i formální uznání výsledků neformálního vzdělávání. V neposlední řadě jde však o uznávání samotného  účastníka vzdělávání –  jeho sebepoznání a sebeuznání v souvislosti s tím, co se naučí v průběhu různých akcí, aktivit, praxe, kurzů, kroužků, školení apod.

Zajištění toho, aby i neformální vzdělání bylo viditelně uznáváno, je neoddělitelnou součástí zajišťování kvality poskytovaného vzdělávání. Zkvalitňování neformálního vzdělávání, nová pojetí a úpravy vzdělávacích programů v oblasti práce s dětmi a mládeží směřují ke komplexnějším a prakticky zaměřeným dovednostem, které umožňují účastníkům vzdělávání uspět v životě na základě vlastní aktivity, sebeuvědomění a spolupráce.

Ti, kdo se více učí a déle studují, se lépe uplatňují na trhu práce, více se podílejí na rozvoji společnosti a jsou často aktivnějšími občany. Lidé, kteří se rozhodnou neustále rozvíjet, dosáhnout vyššího stupně vzdělání a vzdělávat se v průběhu pracovního života, zvyšují svou zaměstnatelnost a ochranu před nezaměstnaností. (dh)